فنون زندگینامه ادیبان

نگاهی به خودنگاشت‌های عربی و فارسی مقدمه سابقه پژوهش در خودنگاشت بیانگر آثاری است که در زمینه معرفی این نوع ادبی در فارسی و عربی تحریر یافته است. از جمله می‌توان از «فن السیره» احسان عباس 1956م یاد کرد که …