پایداری در برابر اشغالگری

کتاب حاضر ترجمه «مقاومه الاحتلال – اشکالیه المصطلح فی العلاقات الدولیه» اثر علی عبدالحسین بیضون است که چاپ نخست آن توسط انتشارات دارالولاء لبنان در سال 2012م در 215 صفحه منتشر شد.