عاشورا در مصاف با استیلا

نبرد عاشورا نه تنها از جنگی خونین، حماسه‌ای باشکوه ظاهر ساخت که انسان را از تیرگی جبر به روشنای اختیار راه نمود؛ بلکه در تقدیر یاران امام حسین (ع) دست برد تا ظرفیت انسانی چنان فزون یابد که خامه قضای الهی به دستان مبارک سیدالشهدا و یاران حضرتش حکم فرماید. بی گمان تاریخ عاشورا گنجینه سرشار انسانیت است که می‌توان با استفاده از حکمت اسلامی و به مدد علوم انسانی و با یاری انسان‌شناسی راهی به کنز پنهان آن گشود.