نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان

مقاومت و پایداری در برابر متجاوز از منظر دینی و دیدگاه انسانی، امری ارزشمند محسوب می‌شود. اصطلاح «ادبیات پایداری» پس از ژوئن 1967 میلادی و با حضور سیاسی، نظامی و فرهنگی جنبش مقاومت فلسطی نرایج گردیدو بعدها، ناقدان این اصطلاح را بر آثاری که در راستای مقاومت فلسطینی‌ها نگارش یافت، اطلاق کردند.