موضوع مقاله
بررسیهای سیاسی اغلب بهره‌ای از پژوهش تاریخی دارند و تاریخ تحول موضوع در بسیاری از پژوهشها مندرج است.حال اگر پژوهشی از باب تاریخ به موضوع وارد شده و به آن بپردازد ،قطعا در صدد بزرگ نمایی اهمیّت تاریخی مساله است.امّا اگر تاریخ محل استناد یک موضوع کاملا سیاسی باشد ،چاره ای جز پرداختن به بسیاری از جزئیات تاریخی نیست ،تا بتوان صحت و سقم استناد تاریخی موضوع سیاسی مورد نظر را درک نمود. صرف نظر از تمام جزئیات مساله فلسطین، این مقاله در صدد طرح برخی از جزئیات تاریخی است تا به تفسیر موضوع قابلیّت جدیدی داده و به درک شرایط کنونی کمک نماید.