چکیده مقاله

ادبیات پایداری زیر مجموعه ادبیات جنگ و حائز وجوه اشتراک با ادبیات متعهد است. زیرا شاعر و نویسنده مقاومت مانند همتای متعهد خود برخوردار از نوعی فرهیختگی، حایز باورها و درون مایه اعتقادی است که او را به اصرار بر رویارویی سوق می‌دهد و او این اصرار خردمندانه را به مخاطبان خود نه به پند و اندرز، بلکه با انواع ادبی منتقل می‌کند. از جمله انواعی که به منظور ایفاد مقصود در ادبیات پایداری کاربرد می یابد، داستان نویسی است. هرچند داستان پایداری با مهارت فنی نویسنده در پرداختن به مضامین آن فراهم می آید، اما باید دانست که خصوصیات سنّی مخاطبان و خوانندگان آن بسا ویژگی‌های متمایزی بدان می بخشد که گونه ای را می توان در داستان کودکان و نوجوانان جستجو نمود. داستان کودکان و نوجوانان لبنان کارکردهای متنوعی دارد که از جمله می توان به توسعه ی دایره واژگان، تقویت مفاهیم انسانی و روایت واقعیت های تلخ زندگی اشاره نمود.

این مقاله درصدد بررسی تعدادی از داستان های کودکان و نوجوانان لبنان است تا مضامین پایداری و روش های ایفاد آنها را درآن داستان ها هویدا نماید. روش کار براساس مطالعات کتابخانه ای بوده و مهمترین نتیجه کاربریِ رأفت کودکانه در راستای تقویت نوع دوستی و اخوت و محکومیت شرارت به عنوان مضامین پایداری درداستان های کودکان و نوجوانان لبنان است.