موضوع مقاله

بررسی موردی داستان فی ظل القلعه از نازک سابایارد

شهر جبیل در شرق لبنان با فاصله‌ای نزدیک به دریای مدیترانه بنایی تاریخی دارد که در صنعت توریسم به قلعه جبیل (بیبلاس) شهرت یافته است. این قلعه که از روزگار رم باستان به جای مانده ، رویدادهای متنوعی را در تاریخ مسلمانان شام پشت سر نهاده و دستمایه داستانی گردیده که نازک سابایارد آن را به قلم تحریر کشیده و نام «فی ظل القلعة» را برای آن برگزیده است. نویسنده در فی ظل القلعة، افزون بر کاربرد جذاب عناصر داستانی به روایت رویدادهای تاریخی می‌پردازد و با آفرینش حوادث پیرامونی دامن روایت را تا صنعت گردشگری می‌گسترد. او گره‌هایی مناسب دربافت داستان ایجاد کرده و به چالش میان سنت و مدرنیسم راه می‌برد.

این پژوهش درصدد بررسی روش سابایارد در بیان رویدادهای تاریخی با استفاده از عناصر داستانی است. روش کار توصیفی-تحلیلی بوده و مهمترین نتیجه آن؛ کاربرد مناسب ادبیات آموزشی در داستان «فی ظل القلعة» است.