چکیده مقاله

امروزه داستان نویسی که از فنون نگارش ادبی به شمار می رود ، چنان دامن گسترده که با رویکرد به مضامین اجتماعی انواع مختلفی یافته است. از جمله آن ها داستان روستایی است که پس از رویدادهای مهم نیمه ی اول قرن بیستم در نگارش ادبی ظهور یافت و به مرور زمان واهتمام نویسندگان عرب زبان جای خویش را در ادبیات نگارش عربی گشود وبرخی از نویسندگان عنصر مکان داستان خویش را با توجه به جامعه ای روستایی تعریف کرده وبرخوردار از دانایی خویش درباره ی ساختار جوامع روستایی حادثه پردازی نموده اند.

در همین راستا ادبیات لبنان نیز ازداستان های روستایی بی بهره نماند. املی نصرالله از مجموع آثار فاخری که در ادبیات داستانی برجای نهاده، تاکنون سه داستان بلند روستایی وچند داستان کوتاه را به قلم تحریر کشیده است.

این مقاله درصدد بررسی داستان های روستایی املی نصرالله است تا ویژگی های نگارش ادبی نویسنده ورویکرد مضامین داستان های روستایی او را بیان نماید ومیزان شکوفایی روستایی نویسیِ حرفه ای در داستان های وی هویدا گردد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده وجمع آوریِ داده ها از طریق فیش برداری معمول گردید . داده های این پژوهش نشانگر پیشرفت تدریجی قلم نگارش در حوادث وشخصیت های داستان های روستایی املی نصرالله است وبلوغ واستواری فن نگارش روستایی را در ادبیات لبنان ارائه می نماید.