چکیده مقاله

یکی از پیامدهای نا میمون جنگ دوم جعل رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ی عربی بود. به نظر می رسد این اقدام به منظور اطمینان خاطر دولتهای متفق برای تسلط بر منطقه ی استراتژیک خاورمیانه واستفاده ی بهنگام از اهرم فشار کیان صهیونیستی برای تنظیم بازار نفت ودر نتیجه قبضه نمودن اقتصاد شرق مدیترانه باشد.

باید دانست که مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بیش از نیم قرن در سرزمین های اشغالی قدمت دارد. اما مقاومت اسلامی درلبنان که کانون دوم مقاومت در برابر نظامیان صهیونیست به شمارمی آید، در عمل توفیق بیشتری حاصل نموده است.این توفیق افزون دستمایه ی نگارش داستان هایی گردید که درمجموعه ی داستانی قلم رصاص با بیش از سیزده مجلد فراهم آمده است.

این مقاله در صدد بررسی عناصر گفتمان مقاومت اسلامی لبنان درمجموعه ی داستانی ِ یاد شده است. روش کار توصیفی-تحلیلی بوده وپژوهش با مطالعات کتابخانه ای واز طریق فیش برداری معمول گردیده است. مهمترین نتیجه ی پژوهش نمودار شدن عناصر متفاوت گفتمان مقاومت اسلامی لبنان است.