مقدمه
اینک که «توشه روزانه ما» پایان یافته، امیلی نصرالله بانوی نویسنده و ادیب برجسته و دوست داشتنی لبنان از میانمان رخت بربسته و یک سال است که روح لطیفش در جوار پروردگار مهربان آرام گرفته است. گویا صدای مهرانگیزش هم اینک نیز، مانند صدای پای آب در بستر رودی زلال، در گوشم می‌تراود و با قدرشناسی مرا به ادامه ترجمه آثارش فرا می‌خواند و من آن چنان شیفته دریافت صیقل‌خورده فهم ژرف و جواهر کلایم اویم که آثارش را خلوت‌نشین فرصت مطالعه نمودم و بر آنم که با ارائه ترجمه حاضر؛ بلکه ترجمه‌های متواتر آثارش، شهد قلمش را به ذائقه درفام مخاطبان لفظ دری رسانم.

این کتاب ترجمه «خبزنا الیوم» اثر امیلی نصرالله است که چاپ نخست آن در موسسه نوفل در سال 1990 م در 256 صفحه انتشار یافت. خبزنا الیومی در چهار فصل و ضمن عناوین ذیل نگارش یافته است:
ثبت بمباران مستقیم با واژگان – تلاش برای بازگرداندن خاطره‌های گمشده – احساس غربت در خود – قربانیان سادگی.
روش کار در ترجمه حاضر بر اساس رعایت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح جمله‌ها و تصرف ناثواب عبارت‌هاست.