مقدمه مترجم
اصطلاح گفتمان (Discourse) نخستین بار در سال 1952م در مقاله‌ای از زلیگ هریس زبان‌شناس معروف انگلیسی، بکار رفت. پس از او بسیاری از زبان‌شناسان تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن دانسته‌اند. به اعتقاد آنان تحلیل گفتمان شامل؛ تحلیل ساختار زبان گفتار، مانند: گفتگوها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و تحلیل متن شامل؛ تحلیل ساختار زبان نوشتاری، مانند؛ مقاله‌ها، داستان‌ها، گزارش و غیره است.

البته گفتمان حاصل تعامل کنش‌های زبانی و غیر زبانی، اندیشگانی، فرهنگی صاحبان فکر و بیان و تبلور ایدئولوژی حاکم است. از آن رو که صورت و یا ساختمان کلام برگرفته از عناصر اصلی زبان، آواها، قواعد دستوری و واژگانی است، اما آنچه معنا و پیام یک کلام را تعیین می‌کند، مجموع صورت‌های عناصر تشکیل‌دهنده آن نیست بلکه عوامل غیر زبانی (برون زبانی) در تعیین معنای کلام نقش بسیار موثری دارند، لذا معنا و مفهوم محتوای کلام حاصل عناصر درون زبانی (متنی) و برون زبانی (موقعیتی، فرهنگی و …) است که در تعامل با یکدیگرند.

کتاب حاضر ترجمه «الخطاب عند سیدحسن نصرالله» اثر احمد ماجد است که در 136 صفحه توسط معهد المعارف الحکمیه در 2007م به چاپ رسیده است. روش کار نویسنده در ذکر منبع، نگارش پی‌نوشت بوده که برای سهولت قرائت به صورت ارجاع درون متنی در ترجمه تغییر یافت.