مقدمه مترجم
بانو امیلی نصرالله نویسنده معاصر و اندیشمند لبنانی که با جامعه سنتی شرقی آشنایی کامل دارد، آثار متعددی را در ادبیات روستایی بر جای نهاده است. داستان «آتش پنهان» پنجمین اثر وی در این گونه ادبی به شمار می‌رود. نویسنده با قراردادن حوادثی پیرامونی در روایت «آتش پنهان»، زنجیره‌ای انسانی از شخصیت‌های داستان فراهم آورده و به آنان در ارتباط با حادثه اصلی نقش سپرده است. او با استفاده از فن گفتگو دامن سخن گسترده و با کاربرد گویش محلی توافقی بایسته میان جغرافیای داستان و ساکنانش برقرار کرده است. بانو امیلی نصرالله با اطلاع از فرهنگ عامه مثل‌هایی را از زبان شخصیت‌های داستان روایت نموده تا به این روش بر شانس «واقعیت سان» بودن داستانش بیافزاید.
داستان «آتش پنهان » ترجمه «الجمر الغافی» اثر امیلی نصرالله است که پس از انتشار در 1995م تا سال 2000م دوبار تجدید چاپ شد. این کتاب در 338 صفحه و 154 فراز نگارش یافته است. روش کار در ترجمه پیش رو بر اساس رعایت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح غیرضروری جمله‌ها و تصرف ناصواب عبارت‌هاست. هرچند جملاتی انگشت‌شمار به ضرورت سره‌نویسی ترجمه از کانون توجه به واژگان باز مانده و به مدار تعبیر در فارسی راه یافته است.